Falkenbergs Konsertf�rening � lite historia

 

�F�reningen, vars namn �r Falkenbergsbygdens Musikf�rening, har till uppgift att i Falkenberg med omnejd berika musiklivet, h�ja musikbildningen och befordra en god musikalisk smak.�

 

S� formulerades m�ls�ttningen av den f�rsta styrelsen den 12 december 1952.

 

Initiativet till f�reningen togs av disponent Martin Rand�n, musikdirekt�r Gunnemar Carlstedt, syssloman C.G. T�rnquist, tandl�kare Gert Kyl�n och kamrer Haldo Mattsson.

 

F�reningen bildades i samband med att en ny teaterlokal uppf�rdes i Folkets Hus och man hoppades att kunna utnyttja denna nya lokal till konserter.

 

Det visade sig dock att akustiken i denna lokal inte l�mpade sig s� v�l f�r konserter. Ist�llet h�ll f�reningen till i samrealskolans aula (numera Tullbroskolan) och i Musikskolan. H�sten 1992 var det premi�r p� den d� nyrenoverade T�ngaskolan, och som fortfarande �r f�reningens konsertlokal � nu efter ytterligare renoveringar.

 

Trots sv�righeten att i en liten stad kunna finansiera f�rstklassiga konserter var det s�kert k�rleken till musiken som drev de entusiastiska herrarna att bilda f�reningen. Man uttryckte detta i �V�r tids m�nniskor beh�ver kanske mer �n n�gon annan generation musiken. Ytterst f� saker f�rm�r som musiken att samla m�nniskor ur olika samh�llsklasser till gemensamt arbete. Och ytterst f� ting kan ge j�ktade nutidsm�nniskor avkoppling som musik.�

 

Premi�rkonserten gick av stapeln den 23 februari 1953 med G�teborgs Orkesterf�rening under ledning av Sixten Eckerberg.

 

F�rsta s�songen lyckades man v�rva 500 medlemmar. Fyra konserter anordnades och debuts�songen ans�gs mycket lyckad, �ven om problem d�k upp fr�n ov�ntat h�ll:

 

I skrivelse fr�n stadens dr�tselkammare uppmanades f�reningen att betala n�jesskatt f�r de konserter som anordnades. Efter �verklagande f�rst till L�nsstyrelsen och sedan till Kungl. Maj:t lyckades man s� sm�ningom f� tillbaka 799:50 kr �r 1955. Konserterna fritogs fr�n n�jesskatt eftersom man �beropat att �f�reningens verksamhet, som �r av h�gsta kulturella v�rde och i uppfostrande syfte, �r s�ledes lagd p� helt ideell basis utan st�d fr�n n�got h�ll�.

 

Tyv�rr minskade medlemstillstr�mningen ganska raskt och man f�rs�kte tillgripa en m�ngd olika medel f�r att locka publik till konserterna. 26 februari 1957 konstaterar styrelsen �D� musikf�reningens ekonomi f�r n�rvarande �r s� svag att t�ckning f�r n�sta konsert inte finns, besl�ts att styrelsen skall taga ett l�n i Falkenbergs Sparbank � 600 kr�.

 

Of�rtrutet arbetade f�reningen vidare och ur floden av f�rslag kan vaskas fram t. ex. att man erbj�d subventionerade konserter f�r traktens k�rmedlemmar, musikl�rare och skolungdom. Lotterier anordnades, medlemmarna ombads att ta med var sin g�st till konserterna, man ans�kte om bidrag fr�n kringliggande socknars kommunfullm�ktige. F�ljande f�rslag v�cktes 1963: - -�vissa skolklasser skulle f� i uppdrag att i teckningsundervisningen g�ra konsertaffischer�. Konsertbes�karna skulle i pausen bese resultaten och eventuellt r�sta p� b�sta affisch.

 

Lite ytterligare kuriosa ur arkivet: 1968 ska anordnas folkloristisk konsert i samverkan med Hallands Bildningsf�rbund och Mellersta Hallands Hembygdskrets. Styrelsen diskuterade d� huruvida det skulle kunna inneb�ra �fattig spelman p� gr�nsen till V�sterg�tland och dam med lur�. Konserten gick av stapeln d� man f�tt garantier f�r att det var �h�g artistisk niv� p� arrangemanget. Styrelsen godk�nde ocks� att �personer i bygdedr�kt skulle f� reducerat pris p� konserten.

 

1976 anh�ller f�reningen om ekonomisk garanti f�r kommande s�songs program hos Kulturn�mnden.

 

1977 Tack vare gener�sa bidrag fr�n kommunen kan f�reningen f�r en g�ngs skull starta det nya verksamhets�ret med lite pengar i kassan.

 

1981 byter f�reningen namn till Falkenbergs Konsertf�rening.

 

1982 beslutar man att anordna kaffeservering i pausen f�r �att skapa en trivsam och v�nlig st�mning vid och kring konserterna�.

 

Genom �ren har f�reningen efterstr�vat s� stor bredd och h�g klass i programmet som m�jligt, en ledstj�rna som fortfarande g�ller.

 

M�nga �r de styrelsemedlemmar som genom �ren lagt ner ett engagerat arbete i f�reningen och som gjort det m�jligt att inte bara bevara utan utveckla musiklivet i Falkenberg med omnejd.

 

Idag bidrar Falkenbergs Kommun, Musik i Halland samt Statens Kulturr�d till f�reningens verksamhet. Dessutom st�ds f�reningen av f�retag genom annonsering i generalprogrammet och/eller att man tillhandah�ller abonnemang till anst�llda.